Начало Новини
Новини
АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ АД кандидатства по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г.

АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ АД кандидатства по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г. във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOPOO2-2.089 „Подкрепа за малките предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID -19“.

Дружеството е има сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ на 19.10.2021 г. за реализиране на проектно предложение: „Подкрепа за малките предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID -19“.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., от които 50 000,00 лв. финансирани на 100% от Европейския съюз.

Целта на дружеството е чрез отпуснатите средства по проектното предложение да преодолее недостига на оборотни средства и затрудненията, в резултат на разразилата се пандемия, както и да покрие разходи за възнаграждения на работниците и служителите, като продължи да работи.

Приключването на проекта е на 19.01.2022г.

 
Агромил България АД кандидатства по оперативната програма Иновации и конкурентоспособност

Агромил България АД кандидатства по оперативната програма Иновации и конкурентоспособност във връзка с „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ BG16RFOP002-2.073.

Дружеството е одобрено и има сключен договор на 09.09.2020г. За осъществяването на целта на програмата за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Средствата, които се отпускат по програмата са в размер на 10 000,00лв, от които 8 500,00лв са финансирани от Европейския съюз, а 1 500,00лв от Национално съфинансиране.

Приключването на гореописания проект е на 09.12.2020г.

 
Изпълнение на Проект по мярка 123 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

На 25.06.2013г. Агромил България АД подписа договор за финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ за осъществяването на проект по мярка 123  „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът включва ремонт и реконструкция на съществуващия сграден фонд, изграждане на пристройка, ремонт на вътрешни фирмени площадки и пътища, закупуване на машини и лабораторно оборудване, в т.ч. закупуване и въвеждане в експлоатация на технологична линия за преработка на арпа.

Целта на Ръководството на дружеството е пълна модернизация на сгради, машини и съоръжения за произвеждане на висококачествена продукция, която да може да се реализира както на българския, така и на международните пазари.