Home News
News
АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ АД кандидатства по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г.

АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ АД кандидатства по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г. във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOPOO2-2.089 „Подкрепа за малките предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID -19“.

Дружеството е има сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ на 19.10.2021 г. за реализиране на проектно предложение: „Подкрепа за малките предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID -19“.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., от които 50 000,00 лв. финансирани на 100% от Европейския съюз.

Целта на дружеството е чрез отпуснатите средства по проектното предложение да преодолее недостига на оборотни средства и затрудненията, в резултат на разразилата се пандемия, както и да покрие разходи за възнаграждения на работниците и служителите, като продължи да работи.

Приключването на проекта е на 19.01.2022г.

 
Агромил България АД кандидатства по оперативната програма Иновации и конкурентоспособност

Агромил България АД кандидатства по оперативната програма Иновации и конкурентоспособност във връзка с „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ BG16RFOP002-2.073.

Дружеството е одобрено и има сключен договор на 09.09.2020г. За осъществяването на целта на програмата за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Средствата, които се отпускат по програмата са в размер на 10 000,00лв, от които 8 500,00лв са финансирани от Европейския съюз, а 1 500,00лв от Национално съфинансиране.

Приключването на гореописания проект е на 09.12.2020г.

 
Implementation of project under measure 123 by the Rural Development Programme (2007-2013)

 Agromill Bulgaria signed a contract with the State Fund "Agriculture" on 25.03.2013 for a project under measure 123 "Adding value to agricultural and forestry products" by the Rural Development Programme (2007-2013), supported by the European Agricultural Fund for Rural Development. 

The project covers the reconstructions of existing buildings, construction of extention, renovation of internal worksites and roads, purchase of machinary and laboratory equipment, including purchase and installation of a technological line for processing of paddy.

The company`s managment aims complete modernization of buildings, machinery and equipment to produce high quality products that can be realized both on Bulgarian and international markets.